Migros olarak, güçlü bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın önemine inanıyor, kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya büyük önem veriyoruz. Faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkelerden rehber olarak faydalanıyoruz. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal gerekliliklerce belirtildiği üzere, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının sadece Migros için değil, tüm paydaşlarımız ve ülke ekonomisi için faydalı olduğunun farkındayız.

Migros, kurumsal yönetimi anlayışının temeline adillik, şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini koymaktadır.

Bu doğrultuda, sağlam bir kurumsal yapı oluşturur, kurumsal yönetim ilkeleri gerekliliklerine uygun politikalar belirler ve yasal düzenlemelere tam uyum gösteririz. Paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla her yıl Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yayınlarız. Günlük olarak güncellenen web sitemizde şirketimizle ilgili ayrıntılı bilgiler paydaşlarımızın görüşüne sunulur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 20.10.2015 tarihinde Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun derecelendirilmesi amacıyla 2 (iki) yıl süreli bir sözleşme imzalanmıştır. Derecelendirme süreci sonunda hazırlanan raporda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 30.12.2015 tarihi itibarıyla 9,46 (%94,55) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu raporda “Bu not, Migros’un kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sonucu olarak şekillenmiştir.” ifadesine yer verilmiştir. Şirketimizin 9,46 (%94,55) olarak tespit edilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu sonucunda, Şirketimiz 06 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmuştur. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ana Başlıklar Ağırlık Alınan Not (%)
Pay Sahipleri %25 95,44
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 97,39
Menfaat Sahipleri %15 99,48
Yönetim Kurulu %35 89,78
Ortalama %100 94,55
Genel Kurul tarafından sınırlı sürelerde görev yapmaları için seçilen Migros Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzey stratejik karar alma ve kontrol organıdır. Migros Yönetim Kurulu, başta ekonomik, finansal, sosyal, çevresel, yönetişim, operasyonel ve yasal unsurlar olmak üzere şirketin karşılaşabileceği tüm risk ve fırsatları değerlendirir; bu doğrultuda yasal gereklilikler ve yönetmelikler, şirket ana sözleşmesi, kurumsal politika ve yönergeleri göz önünde bulundurarak şirketin stratejik hedeflerini tanımlar. Kurul, şirketin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, risk ve getiri dengesini, büyüme ve şirket çıkarlarını göz önünde tutarak yönetiminden sorumludur.

On iki kişiden oluşan Migros Yönetim Kurulu’nun CEO dışında tamamı icrada görevli olmayan üyelerden oluşmakta olup dört üye SPK ilkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliğine sahiptir. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı görevleri, her ikisi de Migros’u temsil eder nitelikte, farklı bireyler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu yapısı hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulu’nun çalışma etkinliğini artırmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üçü icrada görevli olmayan üye, biri Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü, biri de komite başkanlığı görevini üstlenen bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşan kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini belirler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün faaliyetlerini denetler. Komite, ayrıca SPK ilkelerince izin verildiği üzere, aday gösterme ve ücretlendirme komitelerinin görevlerini de yerine getirir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu olan yöneticilere sağlanan mali haklar ile ilgili detaylı bilgiye Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, muhasebe sisteminin denetimi ve kamuya açıklanan mali bildirimlerden sorumludur. Bu sorumluluklara ek olarak, komite iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini denetlemekten sorumludur. Komitenin, biri Denetim Komitesi Başkanı olmak üzere, iki bağımsız ve yönetici olmayan üyesi bulunmaktadır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi
Komitenin sorumlulukları, şirketin varlığını ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken aşamada tespit edilip tanımlamasından oluşmaktadır. Riskin Erken Teşhisi Komitesi yılda en az bir kez risk yönetim sistemi incelemesi yapmaktadır. Komite, dördü icrada görevli olmayan ve bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesi üstlenmiştir. Üyelerden biri Yönetim Kurulu üyesi olmayıp Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı’dır.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Migros’ta yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık büyük önem taşımaktadır. Bu durum, kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Herhangi bir usulsüzlük ya da riskin iç kontrol sistemimiz tarafından ortadan kaldırılması bu sorumluluğu yürütebilmemiz için çok önemlidir. Migros İç Kontrol Sistemi ile süreçlerin ve birimlerin; operasyonel, fonksiyonel ve finansal performansı ile ilgili riskleri tanımlanır; bağımsız olarak incelenir ve sonuçlar şirket yönetimine sunulur. Kurumsal Risk Yönetimi Birimi, faaliyetlerini CFO ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi’ne bağlı olarak yürütmektedir.

Migros İç Denetim Departmanı tarafından, yıl boyunca, sürekli yapılan iç denetimlerde, faaliyet ve işlemler araştırılır ve incelenir. Herhangi bir usulsüzlük durumunda, gerekli önlemleri almak için detaylı incelemeler yapılır ve gelecek dönemlerde oluşabilecek düzensizlikleri ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemlere ilişkin öneriler oluşturulur. İç Denetim Departmanı doğrudan CEO’ya raporlama yapmaktadır.

Şirketin farklı birimlerinin liderlerini bir araya getiren Migros Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik konularıyla ilgili yasal, fiziki, çevresel, operasyonel, sosyo-ekonomik risk ve fırsatları değerlendirmektedir. Ele alınan risk ve fırsatlar gerçekleştirilen önceliklendirme analizlerince iş başarısı üzerindeki etkilerine ve paydaş beklentilerine göre önceliklendirilir. Bu kapsamda Migros Sürdürülebilirlik Komitesi; sosyal, ekonomik ve çevresel bakımdan güçlü uygulamalar hayata geçirerek öncelikli konularda performans gelişimine odaklanmaktadır. Mevcut durumda operasyonlarımızı etkilemeyen ancak gelecekte etkili olma potansiyeli bulunan muhtemel yasal düzenleme değişikliği gibi konular takip edilmekte ancak kısa dönemli aksiyonlara dönüşmeyebilmektedir.

İş Etiği, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Yüksek etik standartlarına bağlı olmamız ve her uygulamada etik ve bütünlük içerisinde hareket etmemizden dolayı, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine ve oluşmamasına büyük önem vermekteyiz. Faaliyetlerimizi, Yönetim Kurulumuzca uygulaması kararlılıkla desteklenen, Migros Etik Kuralları ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza tam uyum ile sürdürmekteyiz. Etik Değerler Merkezi Derneği’nin bağımsız görüşleri doğrultusunda oluşturulan Migros Etik Kuralları tüm paydaşların erişebilmesi için kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporları üzerinden yayınlanmaktadır. Tüm Migros çalışanları işe başlamaları ile birlikte Migros Etik Kuralları konusunda bilgilendirilirler.

Migros Etik Kuralları Migros’un iş hayatındaki olaylara etik yaklaşımını belirleyen kurallardır. Migros Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve politika içeriği periyodik olarak gözden geçirilmekte ve tüm çalışanlara, tedarikçi ve yüklenici firmalar başta olmak üzere iş ortaklarına iletilmektedir. Politikamız son olarak 2016 yılında güncellenmiş ve güncel politika websitemizden kamuya açıklanmıştır. Migros’ta çalışan ve Migros ile çalışan herkes yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi konusunda sorumluluğa sahiptir. İlgili konulardaki herhangi bir şüphe şirketimiz iletişim kanalları aracılığıyla şirketimize bildirilebilir.

Yolsuzluk ve rüşvet konuları risk yönetimi uygulamalarımızın bir parçası olarak görülmekte ve risk odaklı bir bakışla incelenmektedir. Bu riskler ve potansiyel etkileri denetimler süresince değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Yolsuzluk ve rüşvet konulu iç denetim bulguların ve etik ilkelerle ilgili konuların değerlendirildiği Migros Etik Komitesi şirket üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yılda dört kez toplanmaktadır. Yüksek düzeyde riskler tanımlandığında, üst yönetimimizin de katılımıyla toplanan Migros Etik Komitesi kapsamında bu riskler değerlendirilir. Buna ek olarak, şirketimiz, çalışanlarının rüşvet açısından yüksek riskli görevleri kapsamında yolsuzluk risklerini değerlendirir.

Kurumsal yönetimimizin parçası olarak, şirketimizin Denetim Komitesi ve Etik Komitesi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız konusunda üst yönetimimize raporlama yapmaktadır.

Açık kapı politikamız sayesinde, etik kurallarının ihlal edilmesi halinde, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, şirketimizin tüm iletişim kanallarından üst yönetimimiz dahil olmak üzere Migros yöneticileriyle doğrudan iletişime geçebilmektedir. Potansiyel ihlaller çalışanlarımız tarafından isim bildirmeksizin ihbar edilebilir. Şirketimiz, görevi kötüye kullanma ihbarı yapan personeline misilleme yapılmayacağı politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda; hiçbir çalışanımız, etik olmayan bir davranışta bulunmayı reddettiği ya da Migros Etik Kuralları’na uygun hareket etmesi dolayısıyla Şirket’in uğradığı zarardan sorumlu tutulamaz, bu gibi bir durumdan dolayı yaptırıma maruz kalmaz.

Çalışanların Migros Etik Kuralları, Rüşvet ve Yolsuzluk ile ilgili ihlalleri İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ele alınır ve ardından Migros Yönetimi’ne raporlanır. Sendika üyesi çalışanlar tarafından bu kuralların ihlal edilmesi halinde, Toplu İş Sözleşmesi kurallarına uygun olarak sendika temsilcilerinin de katıldığı disiplin kurulu toplanır. Migros Etik kurallarının ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Prosedürü’nün ihlali çalışanların iş sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanır.

Etik kurallarımızca belirlendiği üzere, Migros çalışanları yasa ve yönetmeliklere uyum gösterir ve kategorik olarak kendi sorumluluk alanları içindeki bir üçüncü şahıstan gelebilecek herhangi maddi teşviği ya da hediyeyi reddeder. Migros çalışanları, akrabalarının çalışanı olduğu, azınlık ya da çoğunluk ortağı olduğu bir şirket ile doğrudan iş ilişkisine girdikleri zaman üstlerini derhal konu ile ilgili bilgilendirirler. Migros çalışanları hiçbir koşul altında rüşvet almaz ya da vermez.

Tedarikçi ve yüklenici firmalar başta olmak üzere iş ortaklarımızdan kanun ve yönetmeliklere uyumun yanı sıra Migros Etik Kuralları ile birlikte Migros Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını da benimsemesini bekleriz. Migros’ta siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve/veya ayni katkı sağlanması yasaktır. Ayrıca herhangi bir sosyal ya da kültürel görüşü desteklemez, taraf olmayız.

Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili herhangi bir ihlal durumu iş sözleşmesinin feshi ile sonuçlanabilir.

Dolandırıcılık, rüşvet veya yolsuzlukla ilgili şüphenin araştırılması durumunda, konu hemen soruşturulup açıklığa kavuşturulur, gerekli hukuki süreç takip edilir ve gerekli olması durumunda paydaşlar bilgilendirilir.

Migros, 2014 ve 2015 yılında Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ETİKA Türkiye Etik Ödülleri’nde “Türkiye’nin En Etik Şirketleri”nden biri olarak seçilmiş ve ödülü almaya layık görülmüştür.

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilirlik tüm Migros çalışanlarının temel sorumluluğudur. Bu sorumluluk yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı yönelen şekilde dağılmaktadır. Migros Yönetim Kurulu; iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, yönetişim ve iş etiği, sorumlu iş uygulamaları ve toplumsal gelişim gibi sürdürülebilirlik konularına yönelik stratejik yaklaşımların belirlenmesinden sorumludur.

İcranın başında bulunan Migros Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesinden sorumludur. Migros Genel Müdürü bu sorumluluğu üst düzey yönetim takımıyla birlikte yerine getirir. Tüm üst düzey yöneticiler belirlenen hedefler aracılığıyla sürdürülebilirlik sorumluluklarının takımlarına dağılımını gerçekleştirir. Bu sürecin kolaylaştırılması adına Migros, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında şirketin tüm ana fonksiyonlarını temsil eden yöneticilerin katılımıyla oluşturulan ayrı bir organ olan Migros Sürdürülebilirlik Komitesi’ni oluşturmuştur. Migros Sürdürülebilirlik Komitesi sürdürülebilirlik konularına yönelik sorumlu yönetim ilkelerinin ele alındığı bir tartışma ortamı oluşturmaktadır. Komite’nin çalışmalarıyla, sürdürülebilirlik uygulamalarının Migros organizasyonuna entegrasyonu ve sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmakta; böylelikle paydaşların beklentilerine en üst düzeyde karşılık verilmesi sağlanmaktadır. Migros Sürdürülebilirlik Komitesi, Migros’un varlıklarına, operasyonel ve ticari faaliyetlerine etki edebilecek risk ve fırsatlarla ilgili sürdürülebilirlik konularını takip ve analiz etmekte; performans takibinde kullanılacak göstergeleri belirlemekte, performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik projeler yürütmekte ve elde edilen sonuçları Genel Müdür ve üst yönetime raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik konularında elde edilen performans, kurumsal performans değerlendirme sisteminin de bir parçası haline gelmiştir.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik Komitesi, Çevre Politikamızın etkinliğini, her departmanın yöneticilerinden bilgi almak suretiyle yıllık olarak denetler ve takibini gerçekleştirir. Şirketimizin Çevre Politikası tüm çalışanlarımız tarafından bilinir ve sahiplenilir. Sürdürülebilirlik Komitesi’nde bulunan tüm departmanların yöneticileri, çalışanların Çevre Politikamızı uygulamaya koymasını öngörür ve takip eder. Bu alt birimler, politikanın iletilmesini, eğitim programlarını, iç denetimi ve çevreyle ilgili hedeflerin belirlenmesini ve performans takibini kolaylaştırır.